VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKYVŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY
PKZ SLOVAKIA spol. s r.o.
PRE POSKYTOVANIE DOPRAVNÝCH A SÚVISIACH SLUŽIEB
 
I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Spoločnosť PKZ Slovakia spol. s r.o., sídlom Trenčianska 1279, 020 01 Púchov, IČO: 31 644 988, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 3275/R (ďalej len „PKZ“) v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vydáva tieto Všeobecné nákupné podmienky pre poskytovanie dopravných a súvisiacich služieb (ďalej len „VNP“).

 

 1. Za odosielateľa na účely týchto VNP sa považuje právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára s dopravcom zmluvu o preprave veci (STN 01 8500).

 

 1. VNP sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi PKZ, ktorá má postavenie zasielateľa a druhou zmluvnou stranou, ktorá má postavenie dopravcu, ak ide o vykonávanie prepravy za odplatu cestným vozidlom. VNP sa stávajú súčasťou každej Rámcovej zmluvy o vykonávaní prepravy veci resp. Subdodávateľskej zmluvy (ďalej len „zmluva“), uzatvorenej medzi PKZ a dopravcom, a určujú časť jej obsahu, ak zmluva neurčuje inak. Ustanovenia zmluvy tak majú prednosť pred ustanoveniami týchto VNP. Ak sa PKZ a dopravca nedohodnú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami právom Slovenskej republiky.

 

II.
POSTAVENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

 

 1. PKZ je obchodnou spoločnosťou disponujúcou potrebnými oprávneniami na výkon zasielateľskej činnosti a na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s treťou osobou ako príkazcom má postavenie zasielateľa, keď prevzala záväzok vo vlastnom mene na účet tretej osoby ako príkazcu obstarať prepravu vecí z určitého miesta (miesta odoslania) do určitého iného miesta (miesta určenia).

 

 1. Dopravca uzatvorením zmluvy potvrdzuje, že:
 2. a) má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
 3. b) uzavretie zmluvy a každého dokumentu týkajúceho sa zmluvy, ktorého je Dopravca zmluvnou stranou a jeho plnenie povinností podľa takého dokumentu nie je v rozpore so žiadnym právnym predpisom, so žiadnym interným predpisom alebo dokumentom Dopravcu, ani so žiadnym iným dokumentom, ktorým je Dopravca viazaný,
 4. c) na jeho majetok nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu a ani nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa príslušných platných právnych predpisov a nie je v kríze,
 5. d) má oprávnenie na vykonávanie prepravy veci v súlade so zmluvou, objednávkou a týmito VNP,
 6. e) je odborne, personálne a technicky spôsobilý a pripravený plniť povinnosti prijaté zmluvou, objednávkou a týmito VNP,
 7. f) má uzatvorenú poistnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave v rozsahu stanovenom zmluvou, objednávkou a týmito VNP,
 8. g) neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa PKZ malo stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z.z., o DPH.

 

 1. PKZ uzatvorením zmluvy potvrdzuje, že je finančne pripravená plniť svoje platobné povinnosti podľa zmluvy a týchto VNP.

 

 1. Uzatvorením zmluvy vzniká Dopravcovi povinnosť na základe jednotlivých objednávok PKZ vykonávať prepravu tovaru a poskytovať súvisiace služby, za podmienok uvedených v zmluve, objednávke a týchto VNP v súlade s platnou legislatívou v SR a Európskej únii.

 

 1. Uzatvorením zmluvy vzniká PKZ povinnosť zaplatiť dopravcovi odplatu (prepravné) vo výške určenej v zmluve a objednávke, za predpokladu, že preprava je zo strany dopravcu vykonaná riadne, včas a v súlade so zmluvou, objednávkou a týmito VNP.

 

III.
UZATVORENIE INDIVIDUÁLNEJ ZMLUVY O PREPRAVE
 
 1. Jednotlivé prepravy veci budú uskutočňované Dopravcom na základe písomnej individuálnej zmluvy o preprave (ďalej aj ako „objednávka“) vystavenej PKZ. PKZ je povinná objednávku zaslať dopravcovi faxom, e-mailom, prípadne telefonicky pred požadovaným termínom začatia realizovania prepravy. K odoslaniu písomnej objednávky alebo k telefonickej objednávke môže dôjsť každý deň v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod..

 

 1. Objednávka musí obsahovať najmä:
 2. a) označenie zmluvných strán,
 3. b) číslo objednávky a dátum jej vystavenia
 4. c) popis veci (zásielky) najmä s uvedením druhu zásielky, množstva, predpokladanej hmotnosti, spôsobu zabalenia a iných znakov významných z hľadiska vykonávanej prepravy,
 5. d) určenie, či zásielka má povahu nebezpečnej veci podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
 6. e) miesto odoslania zásielky, najmä uvedenie presnej adresy, kde bude zásielka pripravená na nakládku, eventuálne aj uvedenie mena a priezviska osôb odosielateľa zodpovedných za vydanie zásielky spolu s uvedením ich telefónneho čísla,
 7. f) začiatok realizovania prepravy, najmä uvedenie času pristavenia vozidla na nakládku a času odjazdu,
 8. g) miesto určenia zásielky, najmä uvedenie presnej adresy, kam má byť zásielka doručená,
 9. h) ukončenie prepravy, najmä uvedenie času príchodu na miesto určenia a času vykládky zásielky,
 10. i) označenie príjemcu zásielky, eventuálne aj uvedenie mena a priezviska osôb zodpovedných za prevzatie zásielky, s uvedením ich telefónneho čísla,
 11. j) výška odplaty za prepravu,
 12. k) osobitné požiadavky kladené na cestné vozidlo Dopravcu, ktorým má byť preprava zásielky vykonaná a to tak, že PKZ uvedie v objednávke kód pre konkrétny typ vozidla. PKZ zverejní na svojom webovom sídle tabuľku s technickou špecifikáciou vozidiel a uvedením príslušného kódu vozidla.
 13. l) osobitné prepravné podmienky určené PKZ, resp. dané povahou zásielky, napr. písomné pokyny pre vodičov a pod.
 14. m) iné údaje potrebné pre vykonanie prepravy.

 

 1. V prípade, že PKZ požaduje od dopravcu krytie zodpovednosti za škodu do výšky skutočnej hodnoty zásielky, musí objednávka obsahovať aj určenie ceny prepravovanej zásielky podľa článku IV, bodu 2., písm. o.) týchto VNP, pričom cena zásielky uvedená v objednávke sa považuje za cenu zásielky v zmysle ustanovenia čl. 24 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR). V prípade, že PKZ požaduje od dopravcu krytie osobitného záujmu na dodaní v zmysle ustanovenia čl. 26 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)musí objednávka obsahovať aj určenie sumy podľa článku IV, bodu 2., písm. p.) týchto VNP.

 

 1.  Dopravca a PKZ sa dohodli, že ak PKZ nie je známa cena zásielky, je PKZ oprávnené uviesť v objednávke pravdepodobnú cenu zásielky. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 3. tohto článku.

 

 1. Dopravca je povinný písomne potvrdiť prijatie objednávky obratom, najneskôr do 1 hodiny od jej doručenia, a to faxom alebo e – mailom. Dopravca nie je oprávnený prijatie objednávky odmietnuť, okrem prípadu, ak by vykonanie prepravy v zmysle objednávky znamenalo porušenie platných právnych predpisov v oblasti cestnej nákladnej dopravy, pričom dopravca je povinný takúto skutočnosť oznámiť PKZ do 1 hodiny po obdržaní objednávky a dôvod odmietnutia bližšie špecifikovať. K potvrdeniu prijatia objednávky Dopravcom dôjde odoslaním podpísanej objednávky PKZ faxom alebo e - mailom.

 

 1. Ak objednávka obsahuje nedostatočné, nepresné alebo nesprávne informácie potrebné na riadne splnenie povinností Dopravcu, je Dopravca povinný oznámiť to PKZ bezodkladne po doručení objednávky a vyžiadať si doplňujúce informácie. V inom prípade sa údaje uvedené v objednávke na vykonanie prepravy považujú za dostatočné na riadne vykonanie objednanej prepravy.

 

 1. Ak Dopravca nepotvrdí, alebo neodmietne prijatie objednávky v súlade s bodom 5. tohto článku, zmluvné strany túto nečinnosť budú považovať za porušenie zmluvy a Dopravca zodpovedá za škodu tým vzniknutú PKZ.

 

 1. Objednávka sa považuje za úplnú a správnu aj v prípade, ak v nej nie sú uvedené údaje podľa bodu 2. písm. g), h) a/alebo i) tohto článku, ak PKZ v čase odoslania objednávky Dopravcovi nemá o týchto údajoch vedomosť. V takom prípade je PKZ povinné oznámiť tieto chýbajúce údaje Dopravcovi, a to formou faxu alebo e-mailu ihneď potom, ako mu budú chýbajúce údaje oznámené. Po doplnení údajov podľa prvej vety tohto bodu je Dopravca povinný postupovať tak, ako je uvedené v bode 5 článku III. Týchto VNP.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade technickej poruchy alebo časovej tiesne, ktorá neumožní zaslanie objednávky PKZ alebo zaslanie potvrdenia o prijatí objednávky Dopravcom faxom alebo e – mailom v čase pred vykonaním objednávky, PKZ je povinné objednávku a Dopravca potvrdenie prijatia objednávky vykonať telefonicky a takáto objednávka a/alebo prijatie objednávky musia byť dodatočne potvrdené zaslaním písomnej objednávky alebo písomného potvrdenia o prijatí objednávky e-mailom alebo faxom.

 

 1. Za potvrdenie prijatia objednávky Dopravcom sa považuje aj vykonanie nakládky zásielky, ak k takémuto úkonu dôjde na základe predchádzajúcej telefonickej objednávky PKZ. Aj v takom prípade sa vyžaduje dodatočné potvrdenie objednávky, a to zaslaním písomnej objednávky a písomného potvrdenia o prijatí objednávky e – mailom alebo faxom.

 

 1. PKZ a Dopravca sú povinní pri odosielaní objednávky a potvrdení prijatia objednávky používať kontaktné údaje uvedené v zmluve.

 

IV.
NÁKLADNÝ LIST

 

 1. Dopravca zabezpečí vystavenie nákladného listu podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) v štyroch vyhotoveniach v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, príp. prepravného listu vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave (ďalej len „nákladný list“). Jedno vyhotovenie je určené pre odosielateľa, jedno pre Dopravcu, jedno pre PKZ a jedno sprevádza zásielku a je určené pre príjemcu zásielky. Nákladný list v mene PKZ podpisuje odosielateľ.

 

 1. Keďže PKZ má postavenie zasielateľa, Dopravca zodpovedá PKZ za to, že nákladný list spĺňa náležitosti stanovené Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (ďalej aj ako „Dohovor CMR“) a že obsahuje tieto údaje:
 2. a) miesto a dátum vystavenia,
 3. b) meno a adresu PKZ alebo odosielateľa,
 4. c) meno a adresu Dopravcu,
 5. d) miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia,
 6. e) meno a adresu príjemcu,
 7. f) obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu; pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie,
 8. g) počet kusov, ich zvláštne značky a čísla,
 9. h) hrubú váhu zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru,
 10. i) náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky, clá a ostatné výdavky vznikajúce od okamihu uzavretia zmluvy až do vydania zásielky),
 11. j) pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania,
 12. k) údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam tohto Dohovoru,
 13. l) zákaz prekládky, ak to vyplýva zo zmluvy, objednávky alebo týchto VNP,
 14. m) výdavky, ktoré preberá na seba PKZ, ak to vyplýva zo zmluvy, objednávky alebo týchto VNP,
 15. n) výšku dobierky, ak pri dodaní zásielky je Dopravca povinný vybrať dobierku od príjemcu,
 16. o) cenu zásielky ak PKZ požaduje od dopravcu krytie zodpovednosti za škodu do výšky skutočnej hodnoty zásielky
 17. p) sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní, ak PKZ požaduje krytie zvýšeného záujmu na dodaní,
 18. q) pokyny PKZ Dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky, ak odosielateľ dal Dopravcovi pokyny na poistenie zásielky a ak tieto pokyny nie sú v rozpore so zmluvou, objednávkou alebo týmito VNP,
 19. r) dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť, ak to vyplýva zo zmluvy, objednávky alebo týchto VNP,
 20. s) zoznam dokladov odovzdaných Dopravcovi,
 21. t) čitateľne a paličkovým písmom napísanú EČV ťahača aj návesu, meno vodiča a podpis vodiča. V prípade, že nákladný list CMR nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle Dohovoru CMR, Dopravca sa zaväzuje o tejto skutočnosti bezodkladne informovať PKZ, a vyžiadať si ďalšie pokyny.

 

 1. Strany môžu zapísať do nákladného listu ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za užitočné.

 

 1. Pri dopĺňaní údajov do nákladného listu je Dopravca povinný vychádzať z objednávky vystavenej PKZ. Ak niektoré z údajov uvedených v bode 2. tohto článku nie sú Dopravcovi známe alebo sú nedostatočné alebo nepresné, je Dopravca povinný vyžiadať si ich od odosielateľa alebo od PKZ a pred doplnením údajov získaných od odosielateľa do nákladného listu, tieto údaje oznámiť PKZ. Dopravca zodpovedá PKZ za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku nepresnosti alebo neúplnosti údajov uvedených v nákladnom liste, ako aj v dôsledku rozdielu medzi množstvom a/alebo akosťou tovaru uvedeným v objednávke, alebo v akejkoľvek inej písomnej inštrukcii PKZ doručenej Dopravcovi pred nakládkou a v nákladnom liste. Dopravca je v prípade rozdielu podľa predchádzajúcej vety povinný bezodkladne telefonicky informovať kontaktnú osobu PKZ a do nákladného listu vyznačiť výhradu rozdielu množstva a/alebo akosti tovaru s údajmi uvedenými v objednávke, inak zodpovedá za škodu, ktorá v súvislosti s opomenutím dopravcu vznikne PKZ.

 

 1. Za zabezpečenie správneho referenčného označenia nákladného listu je zodpovedný Dopravca.

 

 1. V prípade zbernej služby plní funkciu nákladného listu ložná listina obsahujúca náležitosti podľa bodu 2 Článku IV týchto VNP.

 

 1. V rámci zbernej služby sa ku každej jednotlivej položke vystavuje prepravný list, pričom dopravca je povinný zabezpečiť potvrdenie prepravného listu od príjemcu.

 

 1. V prípade, ak je k prepravnému listu pripojený aj dodací list od odosielateľa, dopravca je povinný zabezpečiť potvrdenie aj tohto dodacieho listu.

 

 1. Dokumenty podľa bodu 6 až 8 tohto článku VNP ako aj prípadné reklamačné dokumenty, musia byť označené referenčným číslom konkrétnej zásielky a po ich potvrdení musia byť dopravcom doručené PKZ elektronicky do 48 hodín a následne doplnené poštou alebo osobne v origináli najneskôr do 5 pracovných dní od ich potvrdenia.

 

V.

VYKONÁVANIE PREPRAVY

 

 1. Dopravca je povinný vykonávať prepravu tovaru z miesta odoslania do miesta určenia na základe objednávky PKZ a v súlade s podmienkami špecifikovanými v zmluve, v objednávke a v týchto VNP.

 

 1. Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou a podľa špecifikácií uvedených v písomnej objednávke.

 

 1. Dopravca je povinný prepravu zásielky vykonať riadne a včas a v dohodnutej lehote pristaviť cestné vozidlo na nakládku a vykládku zásielky. Ak je odosielateľ v omeškaní s nakládkou zásielky alebo ak je príjemca v omeškaní s prevzatím zásielky, je Dopravca povinný požadovať od odosielateľa resp. príjemcu potvrdenie o omeškaní a o zdržaní cestného vozidla a toto potvrdenie predložiť PKZ. V inom prípade Dopravca zodpovedá za škodu vzniknutú PKZ omeškaním prepravy. Potvrdenie o omeškaní a o zdržaní cestného vozidla musí obsahovať najmä:
 2. a) označenie odosielateľa resp. príjemcu uvedením obchodného mena, sídla a identifikačného čísla,
 3. b) označenie Dopravcu uvedením obchodného mena, sídla a identifikačného čísla,
 4. c) uvedenie mena a priezviska členov posádky Dopravcu, ktorí vykonávajú prepravu,
 5. d) označenie cestného vozidla, ktorým sa preprava zásielky vykonáva,
 6. e) dôvod omeškania odosielateľa s nakládkou zásielky resp. dôvod omeškania príjemcu s prevzatím a vykládkou zásielky,
 7. f) dátum a podpis oprávnenej osoby odosielateľa resp. príjemcu a Dopravcu.

 

 1. Dopravca je povinný prepravu zásielky vykonávať sám vlastným vozidlom, ktorého je prevádzkovateľom. Dopravca môže svoj záväzok vykonať prepravu plniť iným dopravcom alebo iným vozidlom, len po predchádzajúcom písomnom súhlase PKZ a v takom prípade zodpovedá, ako keby prepravu uskutočňoval sám a svojim vozidlom.

 

 1. Dopravca je povinný pristaviť cestné vozidlo na nakládku vždy s čistou úložnou plochou, vodotesnou plachtou, funkčnými colnými uzáverami a v riadnom a pre konkrétny druh prepravy vyhovujúcom technickom stave spĺňajúcom podmienky určené pre vozidlá vykonávajúce tento druh dopravy.

 

 1. Pri nakládke zásielky na prepravu je Dopravca povinný skontrolovať počet a množstvo naloženého tovaru (zásielky), či súhlasí s údajmi uvedenými v nákladnom liste, zjavný stav zásielky a jej obalu, poškodenie zásielky alebo obalu zásielky. Pokiaľ Dopravca zistí pri nakládke akékoľvek vady zásielky vrátane obalu, je povinný vpísať ich do preberacieho protokolu v mieste nakládky, resp. do riadku č.18 nákladného listu. Podpísaním preberacieho protokolu, resp. nákladného listu Dopravca potvrdzuje, že údaje uvedené v nákladnom liste súhlasia so skutočnosťou a za prípadné rozdiely zistené pri vykládke nesie Dopravca zodpovednosť.

 

 1. Dopravca je povinný riadne skontrolovať spôsob uloženia a zaistenia zásielky, pričom zásielka musí byť uložená tak, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo zničeniu v priebehu vykonávania prepravy. Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia zásielky z dôvodu jej zlého uloženia alebo zaistenia v cestnom vozidle, je Dopravca povinný požiadať odosielateľa, aby zásielku riadne uložil a zaistil. Ak odosielateľ odmietne vykonať riadne uloženie a zaistenie zásielky, je Dopravca povinný o tom informovať PKZ a do nákladného listu vpísať výhradu k spôsobu uloženia alebo zaistenia zásielky odosielateľom. Podpísaním nákladného listu Dopravca potvrdzuje, že údaje uvedené v nákladnom liste súhlasia so skutočnosťou a za prípadné rozdiely zistené pri vykládke nesie Dopravca zodpovednosť.

 

 1. Dopravca je povinný aktívne sa zúčastniť nakládky zásielky. Pri nakládke musí mať každý člen posádky vozidla obutú bezpečnostnú obuv a používať ostatné osobné ochranné pracovné prostriedky. Ak bude Dopravcovi znemožnené aktívne sa zúčastňovať nakládky zásielky napriek tomu, že jeho aktívna účasť je potrebná, uvedie túto skutočnosť do preberacieho protokolu alebo do nákladného listu (spolu s uvedením kto a z akého dôvodu Dopravcovi znemožnil aktívnu účasť na nakládke).

 

 1. Všetky výhrady k naloženiu zásielky musí Dopravca vpísať do všetkých vyhotovení preberacieho protokolu resp. nákladného listu a to aj do vyhotovení, ktoré ostávajú odosielateľovi. Ak nie je Dopravcovi umožnené vpísať do nákladného listu výhrady, je Dopravca povinný odmietnuť podpísať nákladný list a vyžiadať si pokyny od PKZ, ako ďalej postupovať. Výhrady musia byť Dopravcom formulované konkrétne a jednoznačne bez použitia akýchkoľvek skratiek.

 

 1. Dopravca nesmie opustiť miesto nakládky, resp. miesto exportného colného odbavenia bez vyplneného nákladného listu, obchodných faktúr týkajúcich sa zásielky a dokumentov potrebných podľa zákona 106/2018 (spolu s ostatnými, napr. colnými dokumentmi).

 

 1. PKZ má právo žiadať od Dopravcu preskúšanie hrubej váhy zásielky alebo jej množstva vyjadreného iným spôsobom. Môže tiež žiadať preskúšanie obsahu jednotlivých kusov zásielky. Dopravca má nárok na náhradu výdavkov spojených s týmto preskúšaním. Výsledok uvedeného preskúšania sa zaznačí do nákladného listu.

 

 1. Dopravca je povinný vydať zásielku príjemcovi, resp. osobe zodpovednej za prevzatie zásielky určenej v objednávke, pokiaľ PKZ neurčí iného príjemcu podľa bodu 13. tohto článku.

 

 1. PKZ je oprávnené počas prepravy disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydanie zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom liste. PKZ môže vykonávať svoje dispozičné právo za splnenia nasledujúcich podmienok:
 2. a) PKZ je povinné preukázať sa Dopravcovi prvým vyhotovením nákladného listu, v ktorom musia byť zapísané nové príkazy dané Dopravcovi, a uhradiť Dopravcovi všetky výdavky a škody, ktoré mu vzniknú vykonaním týchto príkazov;
 3. b) vykonanie príkazov musí byť možné v čase, keď prídu Dopravcovi alebo jeho vodičovi vykonávajúcemu prepravu zásielky a nesmie narušovať obvyklú prevádzku Dopravcovho podniku ani spôsobiť škodu odosielateľom alebo príjemcom iných zásielok;
 4. c) príkazy nesmú viesť k rozdeleniu zásielky.

 

 1. Ak Dopravca nemôže z dôvodov uvedených v bode 13 písm. b) tohto článku vykonať udelené príkazy, je povinný bezodkladne o tom upovedomiť PKZ.

 

 1. Ak Dopravca nevykoná príkazy dané mu PKZ v súlade s bodom 13. tohto článku alebo ak Dopravca vykoná príkazy bez toho, aby si vyžiadal predloženie prvého vyhotovenia nákladného listu, zodpovedá PKZ za škodu tým vzniknutú.

 

 1. Ak v priebehu vykonávania prepravy vznikne prekážka alebo akákoľvek skutočnosť, ktorá bráni výkonu prepravy zásielky podľa podmienok určených v nákladnom liste alebo objednávke, je Dopravca vždy povinný túto skutočnosť oznámiť PKZ telefonicky a zároveň mailom a/alebo faxom a vyžiadať si pokyny.

 

 1. Dopravca je povinný ihneď telefonicky a zároveň mailom alebo faxom informovať PKZ o všetkých a akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu brániť vykonaniu prepravy riadne a včas, najmä o komplikáciách vzniknutých pri nakládke, počas prepravy, pri vykládke zásielky, o poškodení zásielky, strate zásielky alebo technickej poruche cestného vozidla, dopravnej nehode cestného vozidla, o prestojoch na hraniciach, zdržaniach zapríčinených dopravnou situáciou na cestách alebo o nezhodách na nakládke alebo vykládke atď..

 

 1. Ak v priebehu prepravy dôjde k dopravnej nehode cestného vozidla, ktorým sa preprava zásielky vykonáva, je Dopravca povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na odvrátenie alebo minimalizovanie škody na zásielke a zabezpečiť, aby k pokračovaniu v preprave došlo čo najskôr.

 

 1. Ak sa pri doručení zásielky na miesto dodania vyskytnú prekážky v dodaní alebo v jej vykládke, je Dopravca povinný vyžiadať si od PKZ pokyny týkajúce sa napr. určenia spôsobu nakladania so zásielkou. Ak príjemca zásielku odmietne, je PKZ oprávnené so zásielkou disponovať bez toho, že by sa musela preukázať prvým vyhotovením nákladného listu.

 

 1. Dopravca je povinný pri vykonávaní vykládky zásielky overiť si s odbornou starostlivosťou totožnosť príjemcu a následne spoločne s príjemcom náležite zistiť stav zásielky, najmä či počet a množstvo naloženého tovaru (zásielky) súhlasí s údajmi uvedenými v nákladnom liste, zistiť zjavný stav zásielky a jej obalu, poškodenie zásielky alebo obalu zásielky. Všetky zjavné vady zásielky je Dopravca povinný spísať do protokolu o škode, resp. do nákladného listu, ktorí podpíšu Dopravca a príjemca zásielky.

 

 1. Dopravca je povinný ihneď po ukončení nakládky/vykládky informovať PKZ o presnom mieste, dátume a čase vykonania vykládky a osobe príjemcu, a to formou SMS a zároveň mailom alebo faxom.

 

 1. Ak bude pri vykládke zistená škoda na tovare a táto skutočnosť bude vpísaná do nákladného listu alebo bude s Dopravcom spísaný protokol o škode, je Dopravca povinný prostredníctvom svojho dispečingu oboznámiť PKZ s touto skutočnosťou. V takýchto prípadoch vodič ďalej postupuje v zmysle Dohovoru CMR a vykoná všetky potrebné úkony pre zistenie príčiny a rozsahu vzniknutej škody a ďalších skutočností dôležitých pre reklamačné konanie. Dopravca je povinný postupovať aj v súlade s príslušnou poistnou zmluvou, ktorú má uzatvorenú s treťou osobou ako poisťovňou.

 

 1. Pre prípad omeškania Dopravcu s nakládkou zásielky v dohodnutom čase, si zmluvné strany dohodli povinnosť Dopravcu zaplatiť PKZ zmluvnú pokutu vo výške, ktorá bude PKZ preúčtovaná zo strany zákazníka. Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia písomnej výzvy PKZ na jej zaplatenie Dopravcovi. PKZ je oprávnené domáhať sa aj náhrady škody, ktorá mu porušením tejto povinnosti Dopravcom vznikla, a to vo výške presahujúcej zaplatenú zmluvnú pokutu.

 

 1. Pre prípad omeškania Dopravcu s vykládkou zásielky v dohodnutom čase, si zmluvné strany dohodli povinnosť Dopravcu zaplatiť PKZ zmluvnú pokutu vo výške, ktorá bude PKZ preúčtovaná zo strany zákazníka. Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia písomnej výzvy PKZ na jej zaplatenie Dopravcovi. PKZ je oprávnené domáhať sa aj náhrady škody, ktorá mu porušením tejto povinnosti Dopravcom vznikla, a to vo výške presahujúcej zaplatenú zmluvnú pokutu.

 

 VI.
PRÁVA A POVINNOSTI DOPRAVCU

 

 1. Dopravca je povinný na vykonávanie prepravy používať len takých členov posádky, ktorí:
 2. a) sú odborne spôsobilí na vedenie cestného vozidla, ktorým bude realizovaná preprava zásielky,
 3. b) majú dostatočnú prax s vedením cestného vozidla, ktorým bude realizovaná preprava zásielky,
 4. c) majú všetky osvedčenia, povolenia, oprávnenia, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie prevádzky cestného vozidla, s ktorým sa preprava zásielky vykonáva,
 5. d) nemajú uložené sankcie alebo obmedzenia v súvislosti s vedením cestného vozidla v žiadnej krajine, cez ktorú sa počas prepravy prechádza
 6. e) boli zrozumiteľne a preukázateľne poučení a oboznámení s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi,
 7. f) je držiteľom platného vodičského preukazu zodpovedajúceho používanému vozidlu,
 8. g) je držiteľom platného pasu alebo občianskeho preukazu, ktorý ho oprávňuje k vstupu do krajín Európskej únie,
 9. h) sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu k Dopravcovi

 

            Členovia posádky nesmú použiť počas vedenia vozidla alkohol, inú návykovú látku, alebo lieky, ktoré sú spôsobilé znížiť spôsobilosť viesť motorové vozidlo. Členovia posádky nesmú viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v ich organizme.

           

            Členovia posádky sú povinní podrobiť sa dychovej skúške, resp. inej skúške na zistenie užívania alkoholu, alebo návykových látok, ktorú vykoná PKZ, alebo akákoľvek osoba poverená PKZ, alebo zmluvný partner PKZ.

 

 1. Dopravca je povinný poskytnúť vodičovi vykonávajúcemu prepravu zásielky osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné na riadne vykonanie prepravy a splnenie iných povinností dohodnutých v zmluve, objednávke a týchto VNP, a to najmä:

- bezpečnostnú obuv

- bezpečnostnú reflexnú vestu,

- manipulačné rukavice,

- helmu.

 

 1. Dopravca je povinný vybaviť posádku cestného vozidla potrebnými cestnými povoleniami a dostatočným množstvom finančných prostriedkov potrebných na riadne vykonanie prepravy aj s ohľadom na prípadné nepredvídateľné havarijné situácie.

 

 1. Použitie akéhokoľvek zariadenia manipulačnej techniky Dopravcom v mieste nakládky alebo vykládky zásielky je zakázané, s výnimkou, ak jeho použitie je vopred s PKZ písomne dohodnuté. Súčasťou písomnej dohody musí byť aj povolenie vydané Dopravcom na meno vodiča, ktorý vykonáva prepravu tovaru, o zapožičaní manipulačnej techniky a vyhlásenie, že vodič bol náležite poučený a preškolený o nakladaní s manipulačnou technikou.

 

 1. Ak je súčasťou cestného vozidla aj zdvíhacia plošina, Dopravca je povinný oboznámiť, poučiť a zaškoliť vodiča s používaním tejto zdvíhacej plošiny. Dopravca je povinný na požiadanie PKZ predložiť jej potvrdenie o oboznámení, poučení a zaškolení vodiča s nakladaním so zdvíhacou plošinou.

 

 1. Dopravca je povinný:

            - odmietnuť objednávku, pokiaľ nie je možné vykonať prepravu v súlade so sociálnou legislatívou upravujúcou prácu v danej oblasti

            - v jednotlivých miestach nakládky a vykládky dodržiavať všetky pravidlá bezpečnosti, bezpečnostné a manipulačné predpisy uvedené v zmluve, všetky špecifické bezpečnostné príkazy uložené PKZ alebo odosielateľom a príjemcom zásielky, ako aj všetky národné bezpečnostné predpisy týkajúce sa nakladania a vykladania tovaru v krajine, kde sa táto činnosť vykonáva,

            - pri opustení cestného vozidla alebo počas spánku členov posádky vozidla používať všetky zabezpečovacie zariadenia cestného vozidla, ktoré sú v ňom namontované, ktoré sa v ňom nachádzajú alebo ktoré má k dispozícii tak, aby nedošlo k odcudzeniu zásielky,

            - počas prepravy zásielky využívať iba strážené odstavné plochy zadefinované PKZ v objednávke, parkoviská a odpočívadlá, ktoré možno považovať za bezpečné a na ktorých nedochádza k odcudzeniu prepravovanej zásielky,

            - oznámiť PKZ telefonicky a zároveň aj mailom alebo faxom každé meškanie prepravy, ktoré môže spôsobiť nedodržanie termínov a podmienok stanovených v objednávke,

            - počas riadenia cestného vozidla komunikovať cez mobilný telefón len prostredníctvom zariadenia „Hands Free“, pokiaľ to nie je v rozpore s predpismi platnými na území, na ktorom sa vozidlo nachádza. V opačnom prípade je povinný po tel. kontakte odstaviť vozidlo na najbližšom možnom mieste a vykonať potrebný hovor

            - bezodkladne zabezpečiť náhradného vodiča v prípade pozitívneho výsledku dychovej skúšky vodiča, či testu prítomnosti návykovej látky v organizme vodiča,

            - zaplatiť PKZ zmluvnú pokutu za každý prípad pozitívnej dychovej skúšky vodiča či pozitívneho testu na prítomnosť návykovej látky vodiča v organizme v sume, ktorá bude na PKZ preúčtovaná zo strany zákazníka, toto platí pre každé porušenie ustanovenia posledného odstavca bodu 1. tohto článku VNP,

            - nahradiť škodu PKZ za omeškanie nakládky/vykládky z dôvodu porušenia povinnosti Dopravcu v zmysle posledného odstavca bodu 1. tohto článku VNP,

            - strpieť kontrolu splnenia podmienok článku VI. bodu 9 Všeobecných nákupných podmienok PKZ, či treťou osobou,

            - zaplatiť zmluvnú pokutu v prípade, že dopravca poruší povinnosť využiť na prepravu vozidlo v súlade s ustanovením článku VI. bodu 9 Všeobecných nákupných podmienok v dôsledku čoho dôjde k omeškaniu s nakládkou, či vykládkou,

            - zaplatiť náhradu škody, vrátane ušlého zisku za každú omeškanú či nevykonanú prepravu, a to vrátane zmluvnej pokuty, ktorú je PKZ povinné zaplatiť svojmu zmluvnému partnerovi v prípade omeškania s nakládkou či vykládkou z dôvodu porušenia povinností Dopravcu dojednaných v ustanovení bodu 9. článku VI. týchto VNP,

            - plniť všetky ostatné povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 1. Dopravca sa svojim správaním podieľa na vytváraní dobrej povesti PKZ a zaväzuje sa vystupovať tak, aby svojim správaním nepoškodil dobrú povesť PKZ u obchodných partnerov PKZ ako aj u tretích osôb.

 

 1. Dopravca je povinný preukázateľne poučiť všetkých svojich zamestnancov, ako aj iné osoby, ktoré budú vykonávať činnosť podľa zmluvy, objednávky alebo týchto VNP o všetkých právach a povinnostiach Dopravcu podľa zmluvy, objednávky a týchto VNP.

 

 1. Dopravca je povinný na vykonávanie prepravy používať len také cestné vozidlá, ktoré:
 2. a) sú udržiavané v riadnom a na jazdu spôsobilom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom,
 3. b) sú primerane servisované a kontrolované tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť ich prevádzkového stavu,
 4. c) sú vybavené povinnou výbavou ustanovenou všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 5. d) majú technické a iné vybavenie potrebné na riadne vykonanie prepravy a splnenie iných povinností podľa zmluvy, objednávky a týchto VNP,
 6. e) spĺňajú všetky požiadavky kladené všeobecne záväznými právnymi predpismi na prevádzkovanie vozidiel,
 7. f) sú vybavené zariadeniami na kontrolu doby jazdy vodičov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú povinného zavedenia elektronického (alebo kotúčového) tachografu.

 

 1. Ak má zásielka povahu nebezpečného tovaru podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, je dopravca povinný vybaviť cestné vozidlo bezpečnostným vybavením, ktoré je špecifikované v zmluve a objednávke a postupovať podľa Článku IX týchto VNP.

 

 1. Dopravca je povinný na každé cestné vozidlo, ktorým vykonáva prepravu podľa zmluvy, objednávky a týchto VNP, mať uzatvorenú poistnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave v rozsahu poistného plnenia stanovenom zmluvou a objednávkou. Dopravca je povinný po celú dobu platnosti zmluvy udržiavať v platnosti tieto poistné zmluvy a je povinný oznámiť PKZ každú zmenu týchto poistných zmlúv.

 

 1. Dopravca je povinný na žiadosť PKZ za dohodnutý príplatok zabezpečiť poistenie zásielky do jej skutočnej hodnoty uvedenej v objednávke prepravy ako cena zásielky a/alebo zabezpečiť poistenie do sumy vyjadrujúcej osobitný záujem na dodaní.

 

 1. Dopravca je povinný na každé cestné vozidlo, ktorým vykonáva prepravu podľa zmluvy, objednávky a týchto VNP, mať uzatvorenú zmluvu o asistenčných službách platnú v celej Európe, na základe ktorej má Dopravca prístup k expresným asistenčným službám v prípade poruchy cestného vozidla a má nárok na nahradenie cestného vozidla v prípade, že odstránenie poruchy potrvá dlhšie ako 48 hodín.

 

 1. Dopravca je povinný dodržiavať predpísané pravidlá a pokyny týkajúce sa colného prejednania a hraničných prechodoch a nechať vždy riadne potvrdiť doklady o preprave (nákladný list CMR, EUR, JCD, T1, T2, EX - dokumenty, karnet TIR, podľa toho v akom colnom režime bola preprava vykonaná). Dopravca je povinný dodržiavať ustanovenia Nariadenia č. 561/2006/ES. Dopravca je povinný na všetky dovážané náklady vopred poskytnúť predbežnú informáciu v podobe vstupného súhrnného colného vyhlásenia (ESD, Entry Summary Declaration) na adresu colných orgánov najneskôr 1 hodinu pred prekročením hranice EÚ. Prekročenie hranice EÚ bez ESD je zakázané. Dopravca zodpovedná PKZ za škodu, ktorá vznikne v súvislosti s porušením povinností podľa tohto bodu.

            Dopravca sa zaväzuje pri exporte z Ruska do Európy zabezpečiť na príslušných prepravných dokumentoch odtlačok úradnej pečiatky ruskej colnice „Vyclené – uvoľnené do voľného obehu“ ako aj odtlačok úradnej colnej pečiatky z hraničného prechodu „Vývoz povolený“. Dopravca sa pri exporte z Ruska do Európy zaväzuje predložiť PKZ dva originály potvrdených medzinárodných nákladných listov CMR s pečiatkou ruskej colnice „Vývoz povolený“.

            Dopravca sa zaväzuje pri importe z Európy do Ruska zabezpečiť úradný záznam z hranice s Ruskou federáciou „Dovoz povolený“ ako aj záznam ruskej colnice „Tovar je doručený“ alebo „Vyclené – Uvoľnené do voľného obehu“. Dopravca sa pri importe z Európy do Ruska zaväzuje predložiť PKZ dva originály potvrdených medzinárodných nákladných listov CMR s pečiatkou ruskej colnice „Tovar doručený“.

 

 1. Dopravca je povinný na požiadanie PKZ oznámiť jej do 30 minút pozíciu cestného vozidla, ktorým sa preprava vykonáva, predpokladaný čas ukončenia prepravy a iné požadované informácie týkajúce sa prepravy.

 

 1. Dopravca je povinný zabezpečiť získanie dokladov, ktoré preukazujú dôvod omeškania prepravy vykonávanej Dopravcom a tento doklad/doklady odovzdať PKZ (napr. potvrdenie/faktúru zo servisu, ktorý vykonal opravu cestného vozidla, zápisnicu z polície a pod.).

 

 1. Dopravca je povinný zabezpečiť možnosť telefonického spojenia PKZ s Dopravcom, každý deň v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod., za účelom získania informácií a dania pokynov týkajúcich sa prepravy podľa zmluvy, objednávky a týchto VNP.

 

 1. Ak je Dopravca povinný pri vydaní zásielky príjemcovi vybrať od príjemcu určený obnos finančných prostriedkov a Dopravca vydá príjemcovi zásielku bez splnenia tejto povinnosti, je Dopravca povinný PKZ nahradiť škodu až do výšky dobierky; proti príjemcovi má však právo postihu.

 

 1. Pre prípad porušenia povinnosti Dopravcu podľa bodu 1., bodu 2., bodu 3., bodu 4., bodu 5., bodu 6., bodu 9., bodu 10, bodu 11. a bodu 13. tohto Článku si zmluvné strany dohodli povinnosť Dopravcu zaplatiť PKZ škodu, ktorá PKZ preukázateľne vznikne porušením vyššie uvedených povinností. Táto je splatná do piatich dní odo dňa doručenia písomnej výzvy PKZ na jej zaplatenie Dopravcovi. PKZ je oprávnené domáhať sa aj náhrady škody, ktorá mu porušením tej ktorej povinnosti Dopravcom vznikla, a to vo výške presahujúcej zaplatenú zmluvnú pokutu.

 

 1. V prípade, ak Dopravca ako dodávateľ služby čo i len sčasti nezaplatí DPH alebo akékoľvek iné dane, clá a poplatky, ktoré budú následne štátne orgány (správca dane atď.) vymáhať od PKZ a ktoré PKZ uhradí za Dopravcu ako dodávateľa služby, je Dopravca ako dodávateľ služby povinný uhradiť PKZ takto uhradenú sumu. Dopravca ako dodávateľ služby je povinný uhradiť PKZ aj ďalšie náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú PKZ alebo ktoré PKZ uhradí za Dopravcu ako dodávateľa v súvislosti s porušením vyššie uvedených povinností Dopravcu ako dodávateľa (pokuty, sankcie, úroky, zmluvné pokuty, náhrada škody atď.) a to všetko najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy od PKZ. PKZ je oprávnená znížiť o tieto sumy akékoľvek platby, ktoré majú byť uhradené Dopravcovi ako dodávateľovi služby a PKZ je oprávnená tieto sumy jednostranne započítať s akýmikoľvek pohľadávkami Dopravcu ako dodávateľ služby.

 

 1. Bez ohľadu na bod 20. tohto článku VNP je PKZ oprávnená zadržať z fakturovanej odplaty bez DPH podľa čl. X. týchto VNP sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej Dopravcom na PKZ v prípade, ak u Dopravcu nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov alebo Dopravca bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z., o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo bude daná dôvodná obava, že Dopravca príslušnú daň z pridanej hodnoty alebo jej časť v rozpore so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov nezaplatí. PKZ je oprávnené takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených Dopravcom na PKZ, ktorú bude PKZ povinná uhradiť ako ručiteľ podľa § 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z.z. Nepoužitú časť zadržanej sumy PKZ vráti Dopravcovi po predložení potvrdenia vydaného príslušným správcom dane, že dôvody, pre ktoré sa stala PKZ ručiteľom za daň z pridanej hodnoty už odpadli.

 

 1. Dopravca sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy aplikovateľné v súvislosti so zamestnávaním svojich vodičov, a to aj právne predpisy platné mimo územia Slovenskej republiky, pokiaľ vzhľadom na charakter poskytovaných služieb sa tieto predpisy budú aplikovať na činnosť Dopravcu, ktorú vykonáva pre PKZ. V prípade, ak PKZ bude povinné v dôsledku porušenia akýchkoľvek právnych predpisov špecifikovaných v predchádzajúcej vete zo strany Dopravcu uhradiť akúkoľvek sumu, sa Dopravca zaväzuje PKZ túto sumu v celom rozsahu nahradiť, a to do troch dní odo dňa doručenia výzvy zo strany PKZ na úhradu takejto sumy. PKZ je oprávnené zadržať úhradu akejkoľvek faktúry Dopravcu vystavenej za vykonanú prepravu, a to až do úhrady sumy, ktorú musela PKZ uhradiť v dôsledku porušenia právnych predpisov zo strany Dopravcu.

 

 1. Dopravca sa zaväzuje dodržiavať všetky národné a v EÚ platné právne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci zamestnancov, predovšetkým predpisy týkajúce sa dĺžky pracovného času, minimálnej mzdy, povinných bezpečnostných školení a ochranných pomôckach atď. V prípade, ak je preprava vykonávaná subdodávateľom dopravcu (po predchádzajúcom písomnom súhlase PKZ), dopravca sa zaväzuje zaručiť dodržiavanie týchto predpisov aj zo strany subdodávateľa.

 

 1. Na požiadanie PKZ sa dopravca zaväzuje preukázať(napr. predložením príslušných mzdových výkazov, potvrdení o registrácii zamestnancov atď.) dodržiavanie svojich povinností vyplývajúcich z príslušných národných právnych predpisov a platných právnych predpisov EÚ, predovšetkým sa dopravca zaväzuje predložiť PKZ v prípade potreby dôkaz o výplate mzdy za odpracované hodiny vo výške stanovenej minimálnej mzdy každému zamestnancovi dopravcu alebo jeho subdodávateľ pracujúcich na území konkrétneho štátu. Dopravca sa zaväzuje zabezpečiť v prípade potreby preklad takejto požadovanej dokumentácie do príslušného cudzieho jazyka. Dopravca sa zaväzuje bezodkladne informovať PKZ, ak bude voči nemu začaté akékoľvek šetrenie pre podozrenie z porušenia príslušných národných predpisov.

 

 1. Na požiadanie PKZ sa dopravca zaväzuje predložiť doklady a osobné údaje osôb, prostredníctvom ktorých bude pre PKZ dodávať alebo poskytovať objednané služby. Taktiež je povinný predložiť PKZ doklad o splnení všetkých zákonných povinností týkajúcich sa takýchto osôb (prihlásenie do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, pracovná zmluva a pod...).

 

 1. Dopravca sa zaväzuje uchovávať všetky údaje, záznamy, dokumenty a iné doklady súvisiace priamo a/alebo nepriamo s realizovanými službami pre PKZ najmenej počas piatich rokov od ich vzniku, ak príslušné právne predpisy nestanovujú dlhšiu dobu.

 

 1. Dopravca nie je oprávnený za žiadnych okolností akýmkoľvek spôsobom zadržať prepravovaný tovar. Dopravca nie je oprávnený založiť, zriadiť vecné bremeno alebo iným spôsobom zaťažiť alebo zadržať prepravovaný tovar na zabezpečenie svojich nárokov na zaplatenie za poskytnuté služby. Aj v prípade možných sporov spoločnosti PKZ a Dopravcu, je Dopravca povinný vrátiť na prvé požiadanie všetok prepravovaný tovar, ktorý ešte nebol doručený.

 

VII.
PRIEBEŽNÁ KONTROLA VYKONÁVANIA PREPRAVY A
KVALITY
 
 1. Dopravca je povinný v priebehu prepravy s odbornou starostlivosťou skontrolovať, či budú splnené podmienky prepravy dohodnuté v objednávke, najmä či tovar bude dodaný príjemcovi riadne a včas. Za tým účelom je Dopravca povinný najmenej trikrát v priebehu prepravy kontaktovať vodiča cestného vozidla, ktorým sa preprava vykonáva, a zistiť, či preprava prebieha v súlade s dohodnutými podmienkami, riadne a včas. O zistených skutočnostiach je Dopravca povinný informovať PKZ.

 

 1. Dopravca je povinný zabezpečiť nepretržitosť a kontinuitu svojich pravidelných služieb podľa zmluvy, objednávky a týchto VNP, počas celej doby platnosti zmluvy.

 

 1. Dopravca je povinný vykonať a prijať všetky opatrenia potrebné na riadne a včasné poskytovanie prepravných a iných služieb podľa zmluvy a objednávky a za tým účelom je povinný využiť všetky dostupné legálne prostriedky a riešenia, aby bola zabezpečená nepretržitá dodávka prepravných a iných služieb poskytovaných PKZ.

 

 1. V prípade akejkoľvek závady kvality poskytovaných prepravných a iných služieb, ktorá je spôsobená Dopravcom, je Dopravca povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na odstránenie závady v čo najkratšej lehote a prijať opatrenia na predchádzanie opätovnému výskytu tohto typu závad, s cieľom neustáleho zlepšovania služieb poskytovaných pre PKZ.

 

 1. PKZ je oprávnené vykonávať kontrolu zhodnosti cestného vozidla, ktorým sa má vykonávať preprava alebo ktorým sa vykonáva preprava, ako aj vybavenia tohto vozidla.

 

 1. Dopravca je povinný na požiadanie PKZ predložiť mu nasledujúce doklady:
 2. a) kópiu licenciu Európskeho spoločenstva s uvedením čísla kópie,
 3. b) kópiu platnej Medzinárodnej karty automobilového poistenia (zelenú kartu),
 4. c) kópiu poistnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ako aj kópiu poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave s uvedením výšky poistného krytia a doby platnosti zmluvy,
 5. d) potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní o tom, že nemá nedoplatky na poistnom, nie staršie ako 1 rok,
 6. e) potvrdenie súdu o tom, že na majetok Dopravcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácie a že nie je v likvidácii alebo v kríze,
 7. f) kópie technických preukazov od cestných vozidiel, ktorými sa má vykonávať preprava alebo ktorými sa vykonáva preprava zásielok,
 8. g) kópie vodičských preukazov členov posádky, ktorí vykonávajú činnosť vodičov cestných vozidiel,
 9. h) čestné vyhlásenia dopravcu o neporušovaní zákazu nelegálnej práce,
 10. i) kópiu výpisu z príslušného obchodného registra alebo živnostenského registra Dopravcu, nie staršiu ako 3 mesiace
 11. j) koncesnú listinu
 12. k) výpis z registra trestov vodičov, ktorí vykonávajú prepravu za účelom preukázania ich bezúhonnosti

 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI PKZ

 

 1. PKZ je pred a počas prepravy oprávnená disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od Dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydanie zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom liste, v súlade s článkom V. týchto VNP.

 

 1. PKZ je oprávnená:
 2. a) Dopravcovi dávať záväzné pokyny týkajúce sa prepravy,
 3. b) vykonať alebo nariadiť dychovú skúšku, či skúšku prítomnosti návykovej látky v organizme vodiča, prípadne poveriť tretiu osobu vykonaním takejto skúšky,
 4. c) vydať príkaz na zastavenie prepravy v prípade pozitívneho výsledku skúšky podľa písm. b) tohto bodu VNP,
 5. d) vydať príkaz na zastavenie prepravy v prípade porušenia povinností Dopravcu dojednaných v ustanovení bodu 9 a článku VI. týchto VNP,
 6. e) vylúčiť vodiča s pozitívnou skúškou podľa písm. b) tohto bodu VNP z účasti na prepravách v prospech PKZ,
 7. f) odstúpiť od zmluvy s Dopravcom v prípade opakovanej pozitívnej skúšky podľa písm. b) tohto bodu VNP,
 8. g) požadovať úhradu zmluvnej pokuty od klienta na PKZ, za každý prípad pozitívnej skúšky podľa písm. b) tohto bodu VNP
 9. h) požadovať náhradu škody ktorá vznikne PKZ za  každý prípad porušenia povinností Dopravcu dojednaných v ustanovení bodu 9 a článku VI. týchto VNP v prípade, ak porušenie tejto povinnosti bude mať za následok omeškanie s nakládkou či vykládkou tovaru,
 10. i) požadovať náhradu škody, vrátane ušlého zisku za každú omeškanú či nevykonanú prepravu, a to vrátane zmluvnej pokuty, ktorú je PKZ povinné zaplatiť svojmu zmluvnému partnerovi v prípade pozitívnej skúšky podľa písm. b) tohto bodu VNP,
 11. j) požadovať náhradu škody, vrátane ušlého zisku za každú omeškanú či nevykonanú prepravu, a to vrátane zmluvnej pokuty, ktorú je PKZ povinné zaplatiť svojmu zmluvnému partnerovi v prípade omeškania s nakládkou či vykládkou alebo v prípade nevykonanej prepravy.

 

 1. PKZ je povinné zaplatiť Dopravcovi za riadne a včas a v súlade so zmluvou, objednávkou a týmito VNP vykonanú prepravu odplatu (prepravné) vo výške dohodnutej v zmluve a objednávke ako aj náklady v dohodnutej výške.

 

 1. PKZ je povinná poskytnúť Dopravcovi všetky informácie potrebné k riadnemu vykonaniu prepravy, ako aj správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe. PKZ zodpovedá za škodu spôsobenú Dopravcovi porušením tejto povinnosti. V prípade, ak Dopravca považuje informácie podľa predchádzajúcej vety poskytnuté zo strany PKZ za nedostačujúce, je povinný bezodkladne oznámiť písomne PKZ aké ďalšie konkrétne informácie potrebuje k riadnemu vykonaniu prepravy; v opačnom prípade sa má za to, že Dopravca považuje poskytnuté informácie za úplné a postačujúce.

 

 1. PKZ je povinná zabezpečiť, aby Dopravcovi boli odovzdané všetky doklady a osobitné listiny, ktoré sú potrebné na riadne vykonanie prepravy, a to najneskôr pri nakládke zásielky na prepravu, a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré Dopravca požiada. V prípade, ak Dopravca považuje doklady a listiny podľa predchádzajúcej vety poskytnuté zo strany PKZ za nedostačujúce, je povinný bezodkladne oznámiť písomne PKZ aké ďalšie konkrétne doklady a osobitné listiny potrebuje k riadnemu vykonaniu prepravy nie však nad rámec dokladov a listín vyplývajúcim zo zákona č. 106/2018 Z.z.; v opačnom prípade sa má za to, že Dopravca považuje poskytnuté doklady a listiny za úplné a postačujúce.

 

 1. PKZ je povinné zabezpečiť možnosť telefonického spojenia Dopravcu s PKZ, každý deň v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod., za účelom oznamovania skutočností a informácií podľa zmluvy, objednávky a týmito VNP ako aj za účelom vyžiadania si pokynov.

 

 

IX.
NEBEZPEČNÁ ZÁSIELKA
 
 1. Preprava zásielok, ktoré majú povahu nebezpečných vecí podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR (ďalej len ako „ADR“), sa môže uskutočňovať len za podmienok stanovených touto dohodou ADR.

 

 1. Ak má zásielka povahu nebezpečnej veci podľa ADR, je PKZ povinná upozorniť Dopravcu na presnú povahu nebezpečenstva, ktoré z tejto zásielky vyplýva, prípadne mu oznámiť, aké bezpečnostné opatrenia treba urobiť. PKZ je povinná toto upozornenie zapísať do objednávky alebo do nákladného listu.

 

 1. Dopravca je pri preprave zásielky, ktorá má povahu nebezpečnej veci, povinný dodržať všetky povinnosti stanovené ADR.

 

 1. Ak Dopravca nebol upozornený v objednávke alebo v nákladnom liste na nebezpečnú povahu prepravovanej zásielky, je povinný telefonicky to oznámiť PKZ a vyžiadať si ďalšie pokyny týkajúce sa prepravy. Ak preprava zásielky, ktorá má nebezpečnú povahu, môže prebiehať za existujúcich podmienok prepravy alebo ak Dopravca je spôsobilý na mieste zabezpečiť splnenie podmienok určených pre prepravu takejto zásielky, je Dopravca povinný v preprave pokračovať. V inom prípade Dopravca môže takúto nebezpečnú zásielku po predchádzajúcom telefonickom oznámení PKZ kdekoľvek zložiť, zničiť alebo zneškodniť, a to bez akejkoľvek povinnosti nahradiť škodu. V takom prípade PKZ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vznikli Dopravcovi odovzdaním takej zásielky na prepravu alebo jej prepravou.

 

X.
ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Za riadne a včasné vykonávanie jednotlivých prepráv podľa zmluvy a objednávky je PKZ povinná zaplatiť Dopravcovi odplatu vo výške stanovenej v zmluve a objednávke.

 

 1. Dohodnutá odplata za vykonanie prepravy obsahuje osobitný príplatok k prepravnému v súlade s článkom 24 a/alebo 26 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), ak bol zmluvnými stranami dojednaný a jeho výška je uvedená v objednávke..

 

 1. Popri dohodnutej odplate má Dopravca nárok aj na zaplatenie nákladov vzniknutých pri preprave zásielky, a to za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:
 2. a) Dopravca preukáže PKZ, že išlo o účelne vynaložené náklady vzniknuté pri preprave zásielky,
 3. b) Dopravca preukáže PKZ, že tieto náklady naozaj zaplatil,
 4. c) Dopravca platenie nákladov vopred prejednal s PKZ alebo ide o náklady zaplatené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. CMR) alebo ak sa PKZ zaviaže na úhradu týchto nákladov po vykonaní prepravy.

 

 1. Dopravcovi vzniká nárok na dohodnutú odplatu a náklady vzniknuté pri preprave zásielky, ak Dopravca vykonal prepravu riadne a včas v súlade so zmluvou, objednávkou a týmito VNP, splnil povinnosti stanovené zmluvou, objednávkou a týmito VNP a predložil PKZ doklady uvedené v objednávke, preukazujúce riadne vykonanie prepravy (napr. príjemcom potvrdený originál nákladného listu, ktorý je určený pre PKZ). Výška prepravného je dojednaná výlučne s ohľadom na údaje uvedené v objednávke prepravy. V prípade, že Dopravca v skutočnosti naloží inú zásielku, než zásielku uvedenú v objednávke (čo do hmotnosti, či objemu zásielky), zaväzuje sa oznámiť túto skutočnosť PKZ bezodkladne po naložení zásielky. PKZ si v prípade vykonania prepravy inej než objednanej zásielky vyhradzuje právo určiť novú cenu prepravného zodpovedajúcu obvyklej cene skutočne vykonanej prepravy. Dopravca sa zaväzuje oznámiť PKZ akúkoľvek konsolidáciu zásielok PKZ, pričom v prípade konsolidácie zásielok si PKZ vyhradzuje právo určiť novú cenu prepravného zodpovedajúcu obvyklej cene skutočne vykonanej konsolidovanej prepravy. V prípade, ak Dopravca poruší svoju povinnosť oznámiť PKZ konsolidáciu zásielok podľa predchádzajúcej vety, je Dopravca povinný vrátiť PKZ odplatu podľa bodu 1 tohto článku za prepravy, ktoré neboli v skutočnosti zrealizované podľa objednávky a zmluvy.

 

 1. Dopravca je oprávnený vystaviť PKZ faktúru po vzniku nároku na dohodnutú odplatu podľa bodu 4. tohto článku. Ak dopravca nie je spôsobilý predložiť PKZ doklady uvedené v objednávke, je povinný na vlastné náklady obstarať a PKZ predložiť iné doklady preukazujúce riadne vykonanie prepravy.

            Dopravca je povinný vystavovať súhrnné faktúry ak o to PKZ výslovne požiada, t.j. jednu faktúru za všetky prepravy uskutočnené v rámci jedného týždňa. Faktúra musí byť zaslaná do 7 dní od ukončenia prepravy, v prípade súhrnnej faktúry do 7 dní od ukončenia poslednej prepravy.

 

 1. Dopravca je povinný predložiť PKZ spolu s faktúrou originály/kópie/skenované kópie medzinárodného nákladného listu CMR a ďalších potrebných dokumentov preukazujúcich riadne vykonanie prepravy najneskôr do 5 dní od ukončenia prepravy.

 

            Dopravca je povinný predložiť PKZ originál medzinárodného nákladného listu CMR a ďalších potrebných dokumentov preukazujúcich riadne vykonanie prepravy najneskôr do 15 dní od ukončenia prepravy. Medzinárodný nákladný list CMR musí obsahovať čitateľne a paličkovým písmom napísanú EČV ťahača aj návesu, meno vodiča a podpis vodiča. Medzinárodný nákladný list CMR musí byť čistý, nepokrčený, čitateľný a ak má viac kópií, tieto nemôžu byť spojené.

 

 1. Faktúra vystavená Dopravcom musí obsahovať tieto údaje:
 2. a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo bydlisko podľa živnostenského listu Dopravcu,
 3. b) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra PKZ,
 4. c) poradové číslo faktúry,
 5. d) číslo objednávky, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu ukončenia prepravy,
 6. e) dátum vystavenia faktúry,
 7. f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
 8. g) celkovú výšku ceny bez DPH,
 9. h) sadzbu DPH,
 10. i) výšku DPH,
 11. j) celkovú cenu,
 12. k) vyúčtovanie prípadných splátok alebo záloh, zaplatených a započítavaných do tohto dokladu,
 13. l) ďalšie náležitosti faktúry v súlade s platným zákonom o DPH.

 

Dopravca je povinný k faktúre priložiť prílohy v nasledovnom poradí:

1) kópia objednávky

2) kópia medzinárodného nákladného listu CMR potvrdená príjemcom určeného pre dopravcu

3) kópia medzinárodného nákladného listu CMR potvrdený príjemcom

4) dodací list.

 

 1. Pokiaľ nebude faktúra obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo ich bude uvádzať chybne a nebude k nej priložený originál medzinárodného nákladného listu CMR potvrdený príjemcom, objednávka prepravy na základe ktorej bola preprava vykonávaná alebo doklady v zmysle ustanovenia bodu 14 Článku VI. týchto VNP, je PKZ oprávnený vrátiť ju na prepracovanie alebo doplnenie v lehote desiatich dní odo dňa doručenia tejto faktúry PKZ. Vo vrátenej faktúre PKZ vyznačí dôvod jej vrátenia. Po doručení opravenej faktúry a doplnení dokladov plynie nová lehota splatnosti, odo dňa vystavenia opravenej faktúry.

 

 1. Lehota splatnosti faktúry za vykonanie prepravy vystavenej v súlade s bodom 4., 5. a 7. tohto článku je 60 dní odo dňa jej vystavenia. Dopravca je povinný vystavenú faktúru doručiť PKZ najneskôr do troch dní odo dňa jej vystavenia. Ak bola zásielka v čase prepravy poškodená a/alebo stratená a/alebo Dopravca meškal s nakládkou resp. vykládkou, doba splatnosti všetkých záväzkov vo vzťahu k Dopravcovi môže byť predĺžená až na dobu 180 dní. V prípade ak reklamácia voči Dopravcovi z titulu poškodenia alebo straty zásielky nie je vyriešená v lehote podľa predchádzajúcej vety, má PKZ právo zadržať úhradu fakturovanej odplaty, a to až do vyriešenia tejto reklamácie.

 

 1. Lehota splatnosti dohodnutá podľa bodu 9. tohto článku sa predlžuje o dobu omeškania Dopravcu s doručením vystavenej faktúry ako aj o dobu vyriešenia reklamácie prepravy, ak PKZ počas plynutia lehoty splatnosti faktúry oznámi Dopravcovi, že príjemca zásielky si uplatnil akékoľvek nároky týkajúce sa prepravy, v súlade s článkom XIV. týchto VNP.

 

 1. PKZ je povinné uhradiť faktúru v dohodnutej lehote splatnosti bezhotovostným prevodom na účet Dopravcu uvedený na faktúre, ak tieto VNP neustanovujú inak. V prípade, ak sa bude jednať o platbu v inej mene ako EURO a na účet mimo Európskej Únie, tak poplatky za takto vykonanú úhradu znáša v celom rozsahu Dopravca ako príjemca tejto platby a nie PKZ ako platca. Dopravca je povinný preukázať PKZ vlastníctvo bankového účtu uvedeného na faktúre, a to potvrdením danej banky o vlastníctve daného účtu Dopravcom, pričom PKZ nie je povinné zrealizovať platbu na účet uvedený na faktúre až do predloženia potvrdenia o vlastníctve tohto účtu zo strany Dopravcu. Dopravca nie je oprávnený meniť číslo účtu uvedené na faktúre, na ktoré žiada poukázanie odplaty, toto prelepovať alebo akokoľvek upravovať, bez predloženia potvrdenia o vlastníctve tohto bankového účtu.

 

 1. Ak dopravca nemôže dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť odplaty s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

 

 1. Za deň zaplatenia odplaty sa považuje deň odpísania dlžnej čiastky z účtu PKZ v prospech účtu Dopravcu uvedeného vo faktúre

 

 1. V prípade omeškania PKZ s plnením svojich platobných povinností si môže Dopravca nárokovať u PKZ úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

 

 

XI.
ZODPOVEDNOSŤ DOPRAVCU ZA ŠKODU

 

 1. Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie alebo zničenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu (ukončenia nakládky zásielky) až do okamihu jej vydania príjemcovi, ako aj za prekročenie dodacej lehoty.

 

 1. Dopravca nezodpovedá za škodu na zásielke, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil PKZ alebo príkaz PKZ alebo príkaz príjemcu (ak bol na danie príkazu Dopravcovi oprávnený), ktorý nebol zavinený nedbalosťou Dopravcu, vlastnou chybou zásielky alebo okolnosťami, ktoré Dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.

 

 1. Ak hrozí na zásielke škoda, Dopravca je povinný vynaložiť všetku odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia, a hroziacu škodu bezodkladne oznámiť PKZ.

 

 1. Ak na zásielke vznikla škoda, Dopravca je povinný urýchlene podať o tom správu PKZ. Ak príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať aj príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú PKZ alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

 

 1. Dopravca zodpovedá ako komisionár za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov odovzdaných mu PKZ alebo odosielateľom zásielky alebo dokladov uvedených v nákladnom liste alebo k nemu pripojených.

 

 1. Dopravca sa nemôže svojej zodpovednosti zbaviť, ak škoda na zásielke bola spôsobená vadou cestného vozidla použitého na prepravu alebo ak škoda bola spôsobená úmyselne.

 

 1. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú osobami, ktoré použil na výkon prepravy alebo iných činností podľa zmluvy, objednávky alebo týchto VNP.

 

 1. V prípade zodpovednosti Dopravcu za škodu podľa zmluvy, objednávky a týchto VNP a vzniku nároku Dopravcu na náhradu škody od tretej osoby ako poisťovateľa na základe uzatvorených poistných zmlúv, je Dopravca povinný vykonať všetky úkony a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na to, aby poistné plnenie bolo vyplatené priamo PKZ.

 

 1. Dopravca sa zaväzuje nahradiť PKZ škodu spočívajúcu v naviac nákladoch na zabezpečenie náhradnej prepravy vynaložených spoločnosťou PKZ v dôsledku porušenia povinnosti Dopravcu vykonať riadne objednanú prepravu. Výška škody bude určená rozdielom medzi skutočne vynaloženými nákladmi PKZ na obstaranie náhradnej prepravy a cenou prepravy, ktorá by pri riadnom vykonaní prepravy prináležala Dopravcovi.

 

 1. Dopravca sa zaväzuje nahradiť PKZ škodu vzniknutú v dôsledku sankcií uložených zo strany príslušných orgánov SR alebo EÚ v súvislosti a za porušenie legislatívy dopravcom. (napr. porušenia na úseku sociálnej legislatívy, čierna práca, porušenie mzdových pravidiel, neplatenie DPH a pod.)

 

XII.
ZODPOVEDNOSŤ PKZ ZA ŠKODU A PRESTOJE

 

 1. PKZ zodpovedá Dopravcovi za všetky škody vzniknuté preto, že mu neodovzdala potrebné doklady alebo poskytla nepravdivé alebo nesprávne údaje týkajúce sa zásielky, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený konaním resp. nekonaním Dopravcu resp. z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť PKZ.

 

 1. PKZ zodpovedá Dopravcovi aj za škody vzniknuté v dôsledku nepresnosti alebo neúplnosti povinných údajov uvedených v nákladnom liste.

 

 1. PKZ zodpovedá Dopravcovi za škody spôsobené na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, ktoré vznikli z tohto dôvodu Dopravcovi. To neplatí, ak závada zásielky alebo jej obalu bola zjavná alebo Dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a Dopravca nemal k tomu výhrady.

 

 1. Doba prestoja (týka sa len prepráv do krajín „Spoločenstva nezávislých štátov“) pri nakládke alebo vykládke sa pre účely vzniku nárokov dopravcu počíta nasledovne:
 2. a) od chvíle pristavenia vozidla, ak je vozidlo pristavené na nakládku alebo vykládku do 10:00hod. pracovného dňa okrem piatku alebo dňa predchádzajúceho sviatočnému dňu,
 3. b) od 10:00hod. nasledujúceho pracovného dňa, ak je vozidlo pristavené na nakládku alebo vykládku po 10:00 hod. pracovného dňa, alebo v piatok alebo v deň, ktorý sviatočnému dňu predchádza, Dopravca nemá nárok na náhradu za prestoj za voľné a sviatočné dni v prípade, ak bolo vozidlo pristavené na nakládku alebo vykládku v krajinách Európy menej ako 24 hodín pred voľným a sviatočným dňom. Dopravca nemá nárok na náhradu za prestoj za voľné a sviatočné dni v prípade, ak bolo vozidlo pristavené na nakládku alebo vykládku v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov menej ako 48 hodín pred voľným a sviatočným dňom.

 

Dopravca je oprávnený požadovať v súvislosti s prestojmi iba náhradu skutočne vzniknutej škody, najviac však do výšky ktorá bola vopred medzi PKZ a Dopravcom dohodnutá. 

 

 

 

 

XIII.
ŠKODA NA ZÁSIELKE

 

 1. Zásielka sa považuje za stratenú, ak nebola vydaná príjemcovi do 30 dní po uplynutí lehoty určenej na vykládku zásielky.

 

 1. Hodnota zásielky v čase odovzdania na prepravu sa určuje podľa burzovej ceny, ak nie je burzová cena, podľa bežnej trhovej ceny určenej obchodnou faktúrou poškodeného, a ak nie je ani burzová ani bežná trhová cena, podľa všeobecnej hodnoty tovaru rovnakej povahy a akosti. Za bežnú trhovú cenu sa považuje aj cena zásielky uvedená PKZ v objednávke.

 

 1. Pri strate alebo zničení zásielky je Dopravca povinný nahradiť PKZ cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď mu bola odovzdaná na prepravu. Ak bola na nákladnom liste vyznačená cena zásielky v súlade s ustanovením čl. 24 Dohovoru CMR je Dopravca povinný nahradiť PKZ cenu takto vyznačenú. Ak bola na nákladnom liste vyznačená suma osobitného záujmu na dodaní v súlade s ustanovením čl. 26 Dohovoru CMR je Dopravca povinný nahradiť PKZ cenu zodpovedajúcu sume osobitného záujmu a v takomto prípade sa ustanovenie predchádzajúcej vety nepoužije.

 

 1. Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je Dopravca povinný nahradiť PKZ sumu, o ktorú sa znížila hodnota zásielky (t.j. rozdiel medzi cenou zásielky v čase jej prevzatia Dopravcom a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka). Ak bola na nákladnom liste vyznačená cena zásielky v súlade s ustanovením čl. 24 Dohovoru CMR je Dopravca povinný nahradiť PKZ rozdiel medzi cenou takto vyznačenou, a cenou ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka. Ak bola na nákladnom liste vyznačená suma osobitného záujmu na dodaní v súlade s ustanovením čl. 26 Dohovoru CMR je Dopravca povinný nahradiť PKZ rozdiel medzi sumou osobitného záujmu a cenou ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka, a v takomto prípade sa ustanovenie predchádzajúcej vety nepoužije.

 

 1. Dopravca je okrem škody povinný nahradiť PKZ aj dovozné, clo a iné výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s prepravou zásielky, a to pri úplnej strate v plnej výške a pri čiastočnej strate pomerným dielom. Okrem toho je Dopravca povinný zaplatiť PKZ úroky z náhrady škody vo výške 5 % ročne. Dopravca je povinný nahradiť PKZ aj akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s likvidáciou poškodenej zásielky najmä ale nie výlučne náklady na triedenie poškodenej zásielky, náklady na posúdenie rozsahu poškodenia zásielky ako aj iné administratívne poplatky, ktoré si voči PKZ uplatnil jej klient.

 

 1. Dopravca je povinný nahradiť aj škodu, ktorá vznikla omeškaním s dodaním zásielky ako aj s prevzatím zásielky.

 

XIV.
REKLAMÁCIE
 
 1. Ak príjemca zásielky si uplatní akékoľvek nároky týkajúce sa prepravy zásielky uskutočnenej Dopravcom, PKZ oznámi túto skutočnosť Dopravcovi a Dopravca je povinný sa k tejto reklamácii písomne vyjadriť.

 

 1. Dopravca je povinný doručiť svoje písomné vyjadrenie k reklamácii PKZ najneskôr do siedmich dní od jej doručenia. Dopravca je povinný svoje vyjadrenie náležite zdôvodniť a priložiť k nemu všetky listinné dôkazy, o ktoré opiera svoje tvrdenia.

 

 1. PKZ oznámi písomné stanovisko Dopravcu príjemcovi, ak bude s takýmto vyjadrením súhlasiť. V inom prípade PKZ písomne oznámi Dopravcovi dôvody, pre ktoré nie je možné s jeho písomným vyjadrením súhlasiť. Ak medzi Dopravcom a PKZ nedôjde k dohode, sú PKZ a Dopravca oprávnení uplatniť si svoje nároky súdnou cestou.

 

 1. Ak PKZ bude súhlasiť s písomným vyjadrením Dopravcu, oznámi toto stanovisko príjemcovi. Ak Dopravca súhlasí s náhradou škody vo výške uplatnenej príjemcom zásielky, dohodne sa s PKZ na spôsobe jej úhrady.

 

 

XV.
ZÁKAZ NEKALOSUŤAŽNÉHO KONANIA

 

 1. Dopravca nesmie svojim konaním porušovať zákaz nekalosúťažného konania, a preto sa zaväzuje, že nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu PKZ:
 2. a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody s odosielateľmi, ani príjemcami ktorí sú obchodnými partnermi PKZ a ktoré súvisia s vykonávaním prepravy v zmysle ktorejkoľvek objednávky PKZ zaslanej Dopravcovi.(ďalej len „obchodní partneri PKZ“),
 3. b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody s obchodnými partnermi PKZ, ktoré súvisia s vykonávaním prepravy,
 4. c) nebude vstupovať do žiadneho iného priameho obchodného kontaktu s obchodnými partnermi PKZ.

 

 1. Dopravca sa zaväzuje zdržať sa nekalosúťažného konania a dodržiavať záväzok špecifikovaný v bode 1. tohto článku po celú dobu platnosti tejto zmluvy, ako aj po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia platnosti tejto zmluvy, pokiaľ nebolo v zmluve výslovne dohodnuté inak.

 

 1. Zákaz nekalosúťažného konania sa nevzťahuje na vykonávanie prepravy pre tých obchodných partnerov Dopravcu, pre ktorých vykonáva prepravu do uzatvorenia tejto zmluvy.

 

 1. Dopravca je povinný konať tak, aby nedošlo k neoprávnenému zásahu do obchodného mena PKZ alebo do dobrej povesti PKZ.

 

 
XVI.
TRVANIE ZMLUVY
 
 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, uvedenú v zmluve.

 

 1. Pred uplynutím dohodnutej doby môže k zániku zmluvy dôjsť aj:
 2. a) dohodou zmluvných strán,
 3. b) na základe písomnej výpovede zmluvných strán,
 4. c) odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.

 

 1. PKZ je oprávnená písomne vypovedať zmluvu aj bez uvedenia výpovedného dôvodu. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je 15 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede Dopravcovi. Dopravca je oprávnený písomne vypovedať zmluvu aj bez uvedenia výpovedného dôvodu, pričom Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je 60 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede PKZ.

 

 1. PKZ je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinnosti Dopravcom, pričom za podstatné porušenie povinnosti sa považuje:
 2. a) opakované omeškanie Dopravcu s vykonaním prepravy, ak ide o omeškanie, za ktoré zodpovedá Dopravca,
 3. b) spôsobenie škody vyššej ako 3.333,- Eur (slovom tritisíctristotridsaťtri eur), ak ide o škodu, za ktorú zodpovedá Dopravca,
 4. c) porušenie hociktorej z povinností uvedených v článku V, bode 4., bode 12. alebo bode 17.,
 5. d) porušenie hociktorej z povinností uvedených v článku VI, bode 1., bode 2., bode 6, bode 7., bode 8., bode 10., bode 11., bode 12. alebo bode 14.,
 6. e) porušenie hociktorej z povinností uvedených v článku VII, bode 6.,
 7. f) porušenie hociktorej z povinností uvedených v článku XV, bode 1. alebo bode 2..

 

 1. Dopravca je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinnosti PKZ, pričom za podstatné porušenie povinnosti sa považuje spôsobenie škody vyššej ako 3.333,- Eur (slovom tritisíctristotridsaťtri eur), ak ide o škodu, za ktorú zodpovedá výlučne PKZ.

 

 
XVII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

 

 1. PKZ je oprávnené započítať pohľadávku Dopravcu, a to aj v prípade, že táto pohľadávka ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči Dopravcovi, ktoré mu vznikli zo škôd spôsobených Dopravcom alebo sankcií voči Dopravcovi alebo z iných záväzkov Dopravcu voči PKZ. V prípade jednostranného zápočtu splatnej a nesplatnej pohľadávky tieto pohľadávky zaniknú okamihom, kedy bude prejav vôle smerujúci k započítaniu doručený Dopravcovi.

 

 1. Dopravca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu PKZ postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči PKZ vzniknutú na základe ustanovení zmluvy, objednávky alebo týchto VNP akejkoľvek tretej osobe.

 

 1. Dopravca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu PKZ poveriť vykonaním prepravy alebo jej časti tretiu osobu.

 

 1. PKZ a Dopravca výslovne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom e - mailu a faxu za platnú a záväznú, ktorá má povahu písomného úkonu.
 
XVIII.
DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A OBCHODNÉHO TAJOMSTVA
 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v zmluve, v objednávke, v týchto VNP, resp. ktoré budú uvedené v ich dodatkoch a ich prílohách, alebo ktoré sa zmluvné strany dozvedeli v súvislosti so zmluvou, objednávkou alebo týmito VNP alebo informácie o obsahu a priebehu rokovaní zmluvných strán predchádzajúcich uzavretiu zmluvy a akýchkoľvek budúcich rokovaní zmluvných strán súvisiacich s plnením záväzkov podľa zmluvy, objednávky a týchto VNP, označujú zmluvné

strany za dôverné informácie (ďalej len ako „Dôverné informácie“), o ktorých sú obe zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ právny predpis alebo písomná dohoda zmluvných strán nestanoví inak.

 

 1. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať mlčanlivosť ohľadom obchodného tajomstva, ktoré tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom druhej zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvných strán utajené a zmluvné strany zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečujú.

 

 1. Za dôverné informácie a ani za obchodné tajomstvo sa nebudú považovať tie informácie, ktoré

(i) sú v čase uzavretia tejto zmluvy verejne známe alebo

(ii) sa stali po uzavretí tejto zmluvy verejne známymi inak než porušením tohto článku tou zmluvnou stranou, ktorá sa dovoláva odoprenia statusu dôverných informácií alebo obchodného tajomstva alebo

(iii) sú zmluvné strany povinné na základe zákona povinné zverejniť alebo inak sprístupniť verejnosti.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna z nich bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytne tretej strane žiadnu dôvernú informáciu alebo obchodné tajomstvo s výnimkou, ak jej to ukladá platné právo alebo umožňuje táto zmluva. To nezbavuje zmluvné strany možnosti poskytnúť akúkoľvek dôvernú informáciu alebo skutočnosť tvoriacu obchodné tajomstvo súdu alebo inému štátnemu orgánu, ak

(i) je súd alebo tento štátny orgán oprávnený takúto informáciu alebo skutočnosť požadovať a ak je príslušná zmluvná strana povinná túto informáciu alebo skutočnosť súdu alebo inému štátnemu orgánu poskytnúť, alebo

(ii) ak by zmluvná strana neposkytnutím informácie alebo skutočnosti súdu alebo inému štátnemu orgánu mohla utrpieť vážnu ujmu na svojich právach alebo oprávnených záujmov.

 

 1. Ak zmluvná strana akýmkoľvek spôsobom poruší povinnosť zachovávania dôverných informácií alebo obchodného tajomstva podľa tohto článku, je druhá zmluvná strana oprávnená od nej požadovať náhradu škody v plnej výške.
 
XIX.
DORUČOVANIE

 

 1. Akékoľvek oznámenie či iný úkon v písomnej forme uskutočnený na základe zmluvy, objednávky alebo týchto VNP bude uskutočnený v slovenskom jazyku a
 2. a) pokiaľ bude určený PKZ bude doručený na jeho adresu uvedenú v obchodnom registri alebo inú adresu, ktorú PKZ písomne oznámi Dopravcovi (kontaktná adresa),
 3. b) pokiaľ bude určený Dopravcovi, bude doručený na jeho adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo na inú adresu, ktorú Dopravca písomne oznámi PKZ (kontaktná adresa).

 

 1. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o zmene svojich údajov týkajúcich sa obchodného mena, sídla a kontaktnej adresy, ak je odlišná od sídla. Dňom doručenia oznámenia o zmene sídla alebo kontaktnej adresy určenej na doručovanie alebo dňom zápisu zmeny sídla, ak je zároveň kontaktnou adresou, do príslušného obchodného registra (podľa toho, ktorý z týchto okamihov nastane skôr) vzniká druhej zmluvnej strane povinnosť zasielať prípadné oznámenia na túto novú adresu.

            Doručením akýchkoľvek písomností na základe zmluvy objednávky alebo týchto VNP alebo v súvislosti s nimi sa rozumie doručenie písomnosti poštou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou, alebo doručenie mailom alebo faxom. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.

 

 

  

XX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Dopravca vyhlasuje, že sa oboznámil s textom týchto VNP a vzal na vedomie všetky zložitosti a obmedzenia v nich zakotvené a získal všetky potrebné informácie ohľadom rizík, náhlych udalostí a všetkých ďalších okolností, ktoré môžu ovplyvniť dohodnutú cenu.

 

 1. Ustanovenia týchto VNP sú záväzné pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je zmluvou dohodnuté niečo iné.

 

 1. Tieto VNP tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej medzi PKZ a Dopravcom. Dopravca a PKZ sa dohodli, že aplikácia akýchkoľvek všeobecných prepravných podmienok Dopravcu na právne vzťahy založené týmito VNP alebo zmluvou je vylúčená, a to aj v prípade ak by ich použitie bolo v súlade so zákonom.

 

 1. PKZ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia tieto VNP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na konkrétnu objednávku sa vzťahujú VNP platné v čase zaslania objednávky. Akékoľvek zmeny VNP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke PKZ (www.pkzlogistics.com), pričom o zmenách týchto VNP sa PKZ zaväzuje Dopravcu informovať mailom.

 

 1. Spory medzi PKZ a Dopravcom sú zásadne riešené dohodou a ak nedôjde k dohode o prejednanie spornej otázky, môže ktorákoľvek strana požiadať výlučne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky určený podľa procesných predpisov slovenského práva o prejednanie a rozhodnutie o spornej otázke a takéto rozhodnutie je obojstranne záväzné, ak nie je v zmluve uvedené inak. PKZ a Dopravca sa dohodli, že rozhodným právom je slovenské právo.

 

V Bratislave, 1.1.2020

Please publish modules in offcanvas position.